มาตรา 33 ลูกจ้างในสถานประกอบการ 

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 5% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน  คุ้มครอง 7 กรณี ดังนี้

 

สมทบเงินไว้ ให้ได้รับสิทธิ

สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้จ่ายเงินเข้าประกันสังคม โดยคำนวณจาก 5% ของเงินเดือน (คำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) ดังนั้น ผู้ประกันตนจึงจ่ายเงินสมทบสูงสุด ไม่เกิน 750 บาท/เดือน นอกจากนี้ นายจ้าง และรัฐบาล จะร่วมจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนให้ด้วย

 

ตัวอย่างการคำนวณเงินสมทบ

 

* ยอดรวม เงินสมทบ (เงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเอง + เงินสมทบที่ได้จากนายจ้าง และรัฐบาล) สามารถขอรับเงินคืนได้เมื่อถึงวัยเกษียณ

เมื่อวันที่ 10 พค. 2565 มีการแก้ไขสิทธิประโยชน์ ประกันสังคมกรณีชราภาพ เพิ่ม “หลักการ 3 ขอ” (ขอเลือก-ขอคืน-ขอกู้) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยผู้ประกันตนสามารถนำเงินชราภาพออกมาใช้ก่อนได้ ซึ่งมีรายละเอียด คือ

  1. ขอเลือก– ผู้ประกันตน (อายุ 55 ปีบริบูรณ์) สามารถเลือกรับ เงินบำเหน็จ หรือ เงินบำนาญชราภาพได้
  2. ขอคืน– ผู้ประกันตน (ก่อน อายุ 55 ปีบริบูรณ์) สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ได้
  3. ขอกู้– ผู้ประกันตนสามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ อื่น ๆ เช่น

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม และ Portal Info