การยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีสัญชาติของประเทศตามประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือตามรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน (อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567)