ผู้ประกันตนมาตรา 40

คือ ประชาชนทั่วไป ผู้มีสัญชาติไทย ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบ (ฟรีแลนซ์) ที่มีอายุ 15 – 65 ปี สมัครได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39

 

เงินสมทบที่ต้องนำส่งมี 3 ทางเลือก

 

เอกสารสำหรับการสมัคร

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
  2. แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40) กรณีไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ใช้การประทับลายนิ้วมือแทนการลงชื่อและให้มีผู้รับรองลายมือชื่อจำนวน 2 คน

 

สถานที่ในการสมัคร

1. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา  ทุกแห่ง
ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
2. อินเตอร์เน็ต WWW.sso.go.th/section40_regist
3. บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11)

 

วิธีการจ่ายเงินสมทบ

  1. จ่ายได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขา, เคาน์เตอร์โลตัส และเคาน์เตอร์ CenPay Power by บุญเติม
  2. หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคารออมสิน

**ผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบทุกเดือน สามารถจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้ 12 เดือน

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม