ลาป่วยเท็จเกิน 3 วัน อาจถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

 

ตามข้อกฎหมายแรงงาน หากพิสูจน์ได้ว่าลูกจ้างลาป่วยเท็จเกิน 3 วัน นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ถือว่าเป็นการลาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

ข้อควรระวังในการลาป่วยช่วงวันหยุดยาว

เพจกฎหมายแรงงานได้โพสต์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลาป่วย โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งบางคนอาจลาป่วยต่อหรือลาปิดหัวปิดท้าย เรื่องนี้ต้องระมัดระวัง เพราะแม้การลาป่วยจะสามารถทำได้หากป่วยจริง แต่หากลาป่วยโดยที่ไม่ได้ป่วยจริง ถือว่าลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ เป็นการลาที่ไม่ชอบ นายจ้างมีสิทธิถอนการอนุญาตและถือว่าลูกจ้างขาดงาน

 

ผลกระทบจากการขาดงานเกิน 3 วัน

หากขาดงานเกิน 3 วัน นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 119(5) และไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา 17 อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หากการลาป่วยเท็จเป็นการขาดงานเพียง 1 วัน หรือครึ่งวันไม่เกิน 3 วัน นายจ้างไม่สามารถอ้างว่าการลาป่วยเท็จเป็นการแสวงหาประโยชน์จากค่าจ้างอันมีลักษณะเป็นการ “ทุจริต” ต่อหน้าที่เพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 5968/2530, 1683/2535)

 

การส่งใบรับรองแพทย์

สำหรับการลาป่วย 1-2 วัน ลูกจ้างไม่จำเป็นต้องส่งใบรับรองแพทย์ให้กับนายจ้างได้

 

สรุป

ในช่วงวันหยุดยาว หากป่วยจริงสามารถลาป่วยได้ตามกฎหมาย แต่หากป่วยเท็จอาจถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ถือเป็นการผิดระเบียบของนายจ้างและเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากค่าจ้างในวันลา ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2125-2126/2530

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : Facebook เพจกฎหมายแรงงาน